header
   e-Tracking
menu
 
เมนู
 
  ลงทะเบียน Help   
ข้อตกลงการเข้าใช้ระบบ   เลือกประเภทบริการ   บันทึกข้อมูลส่วนตัว   พิมพ์แบบฟอร์ม


ข้อตกลงการเข้าใช้ระบบ

e-Tracking ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัครใช้บริการ และทำรายการในบริการต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการนี้ใช้ได้กับ ผู้ที่มาติดต่อกรมศุลกากร ในฐานะผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก ตัวแทนออกของ ผู้รับผิดชอบการบรรจุ ตัวแทนรายงานยานพาหนะเข้า/ออก เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งนำเข้า-ส่งออก ตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะเข้าและออก และข้อมูลบัญชีสินค้า การเริ่มต้นลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบ ยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ e-Tracking ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ e-Tracking

ข้อ 1 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการ e-Tracking ไม่ว่ากรณีใดๆหากได้กระทำโดยการใช้ หมายเลขประจำตัว(User ID) และรหัสลับส่วนตัว(Password) ของผู้ใช้บริการถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก

ข้อ 2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษาเลขหมายประจำตัว(User ID) และรหัสลับส่วนตัว(Password) ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสลับส่วนตัว(Password) สามารถกระทำได้ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด และกรณีผู้ใช้บริการลืมเลขหมายประจำตัว(User ID) หรือ รหัสลับส่วนตัวPassword ) สามารถปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดผ่านทาง เว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังโทร. 0-2667-7547-9 ในเวลาทำการ เพื่อขอคำแนะนำและวิธีแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ต่อไป

ข้อ 3 กรณีผู้ใช้บริการใช้ User ID และ/หรือ Password ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการ e-Tracking เป็นการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไป ขอให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อขอหมายเลขประจำตัว(User ID) และรหัสลับส่วนตัว(Password) ใหม่

ข้อ 4 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการ e-Tracking นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ข้อ 5 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำและ/หรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ผ่าน e-Tracking ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้

ข้อ 6 ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบ e-Tracking ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ e-Tracking ได้

ข้อ 7 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช่เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อส่งหรือ เผยแพร่ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ

ข้อ 9 ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้ e-Tracking นี้ จะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความพยายาม ความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามกรมศุลกากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นและ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

ข้อ 10 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการนี้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ e-Tracking ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


ข้าพเจ้าได้อ่าน ข้อตกลงการใช้ระบบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว
footer

  กรมศุลกากร เลขที่1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม.10110 ประเทศไทย โทร:0-2667-6000,7000 e-mail:etsadmin@customs.go.th

ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด