header
   e-Tracking
 
เมนู
 

ระบบสำหรับตรวจสอบสถานะสิ่งของ
ส่งทางไปรษณีย์ ประเภท
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
(หมายเลขสิ่งของขึ้นต้นด้วย E)
ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ
(หมายเลขสิ่งของขึ้นต้นด้วย R)
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(หมายเลขสิ่งของขึ้นต้นด้วย C)
ใช้ตรวจสอบสถานะสิ่งของ ที่ผ่านขั้นตอน
การตรวจคัดแยกโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว
              พัสดุไปรษณีย์/ไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศ Help   


         ระบุหมายเลขสิ่งของ (Tracking Number) 13 หลัก และกดปุ่ม "ค้นหา"
footer

  กรมศุลกากร เลขที่1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม.10110 ประเทศไทย โทร:0-2667-6000,7000 e-mail:etsadmin@customs.go.th

ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด