header
   e-Tracking
menu
 
เมนู
 
  ความเป็นมาของโครงการ
ความเป็นมา
             กรมศุลกากรได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการแก้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสร้างมิติใหม่ในการให้บริการของภาครัฐ ดังนั้น กรมศุลกากรจึงได้พัฒนา ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการส่งออก ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2550 และสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 และด่านศุลกากรต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในปี 2550 ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้การบริการแก่ประชาชน ถือเป็นพัฒนาการหนึ่งเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบ e-Government และเป็นอีกขั้นหนึ่งของการให้บริการของภาครัฐที่สอดรับกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ในเบื้องต้นทุกหน่วยงาน จะต้องมีเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางใน การบริการข้อมูล ปัจจุบัน Web Site ของกรมศุลกากร (www.customs.go.th) ได้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประกาศต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป

             เนื่องจากข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก มีความสำคัญต่อสภาวะเศรษฐกิจที่สามารถบ่งชี้ถึงสภาวะการค้าและการลงทุนของประเทศ หากผู้ประกอบการสามารถติดตาม สถานะ การทำงานในการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานขั้นตอนต่อไปได้รวดเร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่าย จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ กรมศุลกากร จึงจัดทำระบบการติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เนต (e-Tracking) ซึ่งเป็นอีกบริการที่จัดทำสนับสนุนระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับประกอบการนำเข้าและส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งขบวนการ

footer

  กรมศุลกากร เลขที่1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม.10110 ประเทศไทย โทร:0-2667-6000,7000 e-mail:etsadmin@customs.go.th

ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด